Rekrutacja na rok szkolny 2019 / 20


Rekrutacja do Publicznych Przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju

na rok szkolny 2019/2020- szczegółówy w załączniku.

Dziękujemy za wybór zapisu Państwa dziecka do naszego przedszkola.

Karty Piotruś- prawidłowo dobiera obrazki

 

Rekrutacja do Publicznych Przedszkoli
rozpoczyna się od 6 lutego 2019 r. do 26 lutego 2019 r.
 

Terminy rekrutacji

l.p.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6 – 26.02.2019

 

(15 dni)

10 – 16.04.2019

 

(5 dni)

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej  czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. 2016 poz. 59)

27.02 – 6.03.2019

 

(6 dni)

17 – 19.04.2018

 

(3 dni)

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

7.03.2019

22.04.2019

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

7.03 – 15.03.2019

(7 dni)

22 – 26.04.2019

(5 dni)

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

18.03.2019

29.04.2019

6.

Weryfikacja przez komisję dzieci nie przyjętych do publicznych przedszkoli, przekazanie wniosku do Prezydenta Miasta oraz wskazanie rodzicom miejsca w publicznym przedszkolu.

19.03 – 5.04.2019

-

 

Regulamin rekrutacji do Publicznych Przedszkoli 2019/2020

REGLAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

W JASTRZĘBIU-ZDROJU

 PODSTAWA PRAWNA

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. t. j. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),

·     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).

§ 1

1.    Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.    Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wolne miejsca w przedszkolu.

3.    W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne
w przedszkolu.

4.    Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz Uchwała nr  I.7.2019   Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia    31.01.2019r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

5.    Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które skończyło 2,5 roku. Za szczególny przypadek uznaje się np.:

·         trudną, wyjątkową sytuację rodzinną dziecka,

·         losowe zdarzenie w rodzinie dziecka.

6.    Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

·         powołanie komisji rekrutacyjnej,

·         określenie liczby wolnych miejsc  w przedszkolu,

·         ogłoszenie rekrutacji dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020,

·         przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkoli,

·         przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,

·         podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

·         podpisanie umów przez rodziców,

·         podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

7.    Postępowanie komisji rekrutacyjnej jest jawne.

§ 2

1.      Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się zgodnie z terminami określonym, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie – Zdrój nr Or. IV. 0050.18.2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.

2.      O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje dyrektor przedszkola.

l.p.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6 – 26.02.2019

 

(15 dni)

10 – 16.04.2019

 

(5 dni)

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej  czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. 2016 poz. 59)

27.02 – 6.03.2019

 

(6 dni)

17 – 19.04.2018

 

(3 dni)

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

7.03.2019

22.04.2019

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

7.03 – 15.03.2019

(7 dni)

22 – 26.04.2019

(5 dni)

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

18.03.2019

29.04.2019

6.

Weryfikacja przez komisję dzieci nie przyjętych do publicznych przedszkoli, przekazanie wniosku do Prezydenta Miasta oraz wskazanie rodzicom miejsca w publicznym przedszkolu.

19.03 – 5.04.2019

-

§ 3

1.    Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka, który jest dostępny na stronie internetowej jastrzebie-zdroj.nabory.pl

2.    Do wniosku rodzice dołączają wymagane, określone w ustawie kopie dokumentów – potwierdzając ich zgodność z oryginałem – które uwiarygodnią spełnianie danych kryteriów, w tym:

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  • kopie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy               z dnia 27 sierpnia 1997 r.
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka wraz z kopią dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających sytuację rodzinną,
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 Uchwała nr                         Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia                       r. w sprawie określenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie – Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów:

·         Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu dziecka na terenie Miasta Jastrzębie – Zdrój,

·         Oświadczenie o wykonaniu pracy w ramach stosunku pracy, względnie w innej formie, bądź prowadzeniu działalności gospodarczej ( rolniczej) przez obojga rodziców lub pobierania nauki w trybie dziennym,

·         Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola,

·         Oświadczenie rodzica o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej.

3.   Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań określonych art. 233 KK.

4.   Dane osobowe kandydatów, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

5.   Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 4

1.   W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego - zgodnie z art. 131 Prawa oświatowego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

·      wielodzietność rodziny kandydata,

·      niepełnosprawność kandydata,

·      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

·      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

·      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

·      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

·      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 128 punktów.

 

2.   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone na podstawie Uchwały nr                 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia                    r. w sprawie określenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie – Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.

 

Kryteria według liczby punktów

Wartość kryterium
w punktach

1

Dziecko będące w obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkałe na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, dla którego wskazane przedszkole pierwszego wyboru jest położone najbliżej od miejsca zamieszkania

20

2

Dziecko 3, 4, 5-letnie zamieszkałe na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, dla którego wskazane przedszkole pierwszego wyboru jest położone najbliżej od miejsca zamieszkania

10

3

Dziecko obojga rodziców (rodzic w przypadku samotnego wychowywania dziecka) czynnych zawodowo lub uczących się w trybie dziennym

10

4

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020 do danego przedszkola

5

5

Dzieci z rodzin w których, którykolwiek z rodziców otrzymuje świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

5

 

3.   W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w drugim etapie rekrutacji następuje losowanie poprzez system elektroniczny.

§ 5

1.   Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez dyrektora przedszkola.

2.   W skład komisji wchodzi trzech nauczycieli przedszkola.

3.   Dyrektor powołuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej spośród składu komisji. 

4.   Dyrektor przedszkola może dokonać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

5.   W pracach komisji rekrutacyjnej, nie może uczestniczyć osoba, której dziecko uczestniczy
w postępowaniu rekrutacyjnym.

6.   Prace komisji rekrutacyjnej mogą być prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział, co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

7.   Prace komisji odbywają się zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego ustalonego Zarządzeniem nr Or-IV.0050.18.2019 Prezydenta Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 16 stycznia 2019 r.

8.   Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji
o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

9.   Posiedzenie komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

10.   Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

11.   Przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma obowiązek umożliwić członkom komisji zapoznanie się z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola i załącznikami do niego składanymi oraz dniami
i godzinami posiedzeń komisji.

12.   Komisja rekrutacyjna dokumentuje swoją pracę. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają
w szczególności:

·      datę posiedzenia komisji,

·      imiona i nazwisko przewodniczącego i oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu,

·      informację o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.

Protokół podpsuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

13.   Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:

·         listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz informację o podjętych czynnościach związanych z weryfikacją oświadczeń składnych przez rodziców.

·         informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom w postępowaniu rekrutacyjnym,

·         informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,

·         listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

·         listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

                                                                                § 6

1.   Przyjęcie dzieci spoza gminy Jastrzębie – Zdrój jest możliwe tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców gminy Jastrzębie – Zdrój.

2.   Dzieci zamieszkałe poza gminą Jastrzębie – Zdrój przyjmowane będą według kryteriów ustawowych określonych na podstawie art. 131 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz według kryteriów miejskich określonych Uchwały nr            Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia              r. w sprawie określenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie – Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.               

§ 7

1.   W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

2.   Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.   Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.   Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.   Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub placówki, służy skarga do sądu administracyjnego.

6.   Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola są przechowywane przez okres dwóch lat od dnia przekazania tych informacji.

§ 8

1.   Tracą moc uregulowania prawne podjęte przed wejściem w życie niniejszego regulaminu.

2.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.

3.   Regulamin zostanie podany do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Publicznych Przedszkoli Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej naboru elektronicznego.

 

;