Informacja o Rekrutacji Uzupełniającej 2020/ 2021


 Wyniki postępowania rekrutacyjnego kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2020/2021

znajdują się  :

w dziale "Nasze Przedszkole" - Rekrutacja

 

 

 

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2020/2021

Rekrutacja uzupełniająca do Publicznych Przedszkoli

trwa od 22 kwietnia 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r.

  ZAPISY UZUPEŁNIAJĄCE DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM NABO.

Składanie osobiście wniosków i oświadczeń odbywać się będzie po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Logowanie do systemu odbywa się przez stronę:

http://jastrzebie-zdroj.nabory.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja uzupełniająca do Publicznych Przedszkoli trwa od
22 kwietnia 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r.

Drodzy Rodzice !

Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona analogicznie do rekrutacji podstawowej.
Składanie osobiście wniosków i oświadczeń odbywać się będzie po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

 1. Wypełnienie wniosku elektronicznego jest równoznaczne z zalogowaniem się do systemu NABO.
 2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (urodzone w latach 2017-2014) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
 3. Dzieci sześcioletnie(urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 4. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).
 5. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dzieci.
 6. Przydział dzieci do właściwych oddziałów następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przez dyrektora przedszkola.Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych)uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne w systemie NABO:

 1.  Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z dostępu do komputera i Internetu wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  • drukują 2 egzemplarze wypełnionego wniosku i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru
  • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
  • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, które automatycznie wydrukują się wraz ze wnioskiem.
  • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
  • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone odpowiednim oświadczeniem.
  • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia w postaci oświadczenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
  • Podpisane oświadczenie jest warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do przedszkola

    2.  Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

 • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
  na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

W Mieście Jastrzębie-Zdrój istnieje Przedszkole Specjalne, do którego nie przeprowadza się rekrutacji. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.Placówka prowadzi oddziały dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zatrudnia pedagogów specjalnych, psychologów, neurologopedów, tyflopedagoga, surdopedagoga. W placówce prowadzone jest również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.